Váš prohlížeč je příliš zastaralý a nebezpečný, aktualizujte na novější verzi!
Web není plně kompatibilní s tímto prohlížečem.

Nejčastěji kladené dotazy:

Jaké jsou podmínky převodu/přechodu členských práv a povinností?

 • nabyvatel musí být zletilá fyzická osoba, která je občanem ČR, občanem země EU nebo má na území ČR trvalý pobyt (prokáže se příslušným dokladem – např. platným občanským průkazem).
 • nabytí členských práv a povinností lze samostatně (tzv. individuální členství) nebo společné (tzv. společné členství manželů)
 • vždy musí být přítomny obě (převodce i nabyvatel) zúčastněné strany, popř. zastoupeny ověřenou plnou mocí s vymezeným úkonem k převodu nebo nabytí
 • v případě manželství lze nabýt členská práva a povinnosti i jako individuální člen bez druhého z manželů a to buď s doložením o majetkovém vyrovnání o nabytí nebo s prohlášením (jak jednoho nebo obou manželů) o nabytí do individuálního členství daného z manželů
 • v případě převodu v příbuzenském vztahu (za nižší převodní poplatek lze pouze přímá příbuznost prokazující se rodnými listy)
 • nabytí právnickou osobu je možné pouze u stávajícího člena jakožto právnické osoby
 • v případě přechodu podílu (dědictví) se dokládá usnesení o ukončeném dědickém řízení (s vyznačenými právními účinky), kdy dědicem se dle našich Stanov může stát pouze jeden z dědiců, v případě vícero dědiců je nutné doložit dohodu o vypořádání neboli určení jednoho z dědiců jako samostatného individuálního člena

V případě provedení změny v nájemní smlouvě?

 • ohlášení osobně nebo z naší evidence registrovaných elektronických kontaktních údajů (e-mailem, datovou schránkou. Tyto musí člen nahlásit osobně v sídle družstva na členské evidenci nebo datovou schránkou. Z neregistrovaných kontaktních údajů nebude na požadavky brán zřetel.)
 • je možné konzultovat předem telefonicky
 • změnu počtu osob spolubydlících (zápis či výmaz), změna jména či příjmení člena i spolubydlících, sňatek - po přijetí požadavku na tuto změnu bude vystavena nová nájemní smlouva nebo prohlášení o změně, či dodatek ke stávající smlouvě apod., kterou je možné vyzvednout pouze osobně nebo na základě úředně ověřené plné moci (zmocněnou osobu je zapotřebí předem nahlásit)
 • změny v rámci nájemní smlouvy jsou bezplatné

Zúžení nebo rozšíření členství?

 • je nutné dodat rozsudek o rozvodu manželství (zúžení členství) nebo oddací list (rozšíření členství)
 • dohodu notářsky sepsanou o zániku společného členství s vypořádáním daného prostoru (zúžení na individuální členství), popř. notářem sepsanou dohodu o rozšíření členství
 • změny v rámci členství jsou zpoplatněny dle sazebníku

Úmrtí člena?

 • nahlásit tuto skutečnost (předložit úmrtí list), informovat se na úhrady nájemného do ukončení dědického řízení kvůli vzniku dluhu na nájemném
 • po skončení dědického řízení dodat usnesení o ukončeném dědickém řízení s vymezenými právními účinky
 • následně bude proveden bezplatný přechod členství dle dědického řízení (naše stanovy akceptují pouze jednoho dědice jako samostatného individuální člena)

Vystavení duplikátu nájemní smlouvy?

 • bezplatně lze zaslat do registrovaného emailu, datové schránky
 • za poplatek dle sazebníku bude vystavena její kopie členovi prokazujíc se platným občanským průkazem

Sloučení/rozdělení bytových jednotek?

 • žádost o sloučení nebo rozdělení sloučených bytových jednotek se podává písemně na formuláři
 • sloučit bytové jednotky lze pouze v případě, že člen družstva je nájemcem dotčených jednotek a tyto spolu bezprostředně sousedí
 • sloučení/rozdělení bytové jednotky lze pouze v případě, že na bytovém domě není více vlastníků, tj. celý dům vlastní družstvo
 • souhlas se sloučením/rozdělením jednotek uděluje předseda představenstva nebo jiná pověřená osoba

Podnájem družstevního bytu?

 • nový podnájem - vždy se musí dostavit osobně člen družstva (nebo v zastoupení ověřené plné moci) s podnájemníkem (1 dospělá osoba za celou rodinu)
 • sebou platné občanské průkazy (u občanů ze států EU jiné doklady např. pas apod.)
 • podnájem se uzavírá na dobu určitou, nejkratší možná doba jsou 3 měsíce
 • podnájem se hradí měsíčně, poplatek je zaveden do předpisu nájmu (vždy první platba příští měsíc)
 • prodlužování podnájmu – úhradou předpisu
 • ukončení podnájmu – neprodleně informovat (telefonicky, emailem či osobně) členskou evidenci a oddělení nájemného z hlášených kontaktů. Poplatek bude vyjmut z předpisu nájmu a to vždy s měsíčním zpožděním
 • ukončení podnájmu – neprodleně informovat (telefonicky, emailem či osobně) členskou evidenci a oddělení nájemného, poplatek bude vyjmut z předpisu nájmu a to vždy s měsíčním zpožděním
 • podnájemníci se smí hlásit k trvalému bydlišti na adrese pronajímaného bytu, avšak jen se souhlasem člena družstva
 • podnájemníci mají povinnost zdržet se v bytě chovu jakéhokoliv domácího zvířete, dodržovat Stanovy družstva, domovní řád a pravidla občanského soužití, tj. noční klid, podílení se na úklidu spol. prostor, zpřístupnění bytu v případě plánovaných i náhlých oprav, atd.

Pronájem parkovacího místa?

 • nárok na parkovací místo má přednostně vždy člen družstva (který již nemá přiděleno parkovací místo)
 • přidělování se řídí dle pořadníku a vnitrodružstevní směrnice (zde)

Pro členy družstva

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ

724 217 313, 417 941 711 (provozní hodiny)
702 152 667, 417 941 737 (mimo provozní hodiny)

Provozní hodiny

po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 15:30
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 15:30
7:00 - 12:00

Úřední hodiny (pro objednané)

po 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
út -
st 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
čt -
-

platba kartou Úhrady na pokladně družstva lze provádět i pomocí platební karty.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud to charakter požadavku dovolí, všechny klienty žádáme, aby své záležitosti vyřizovali přednostně prostřednictvím emailu, telefonu. Prosíme Vás, v případě požadavků, které je nutné řešit přímo ve správní budově, je vhodné se předem objednat.

Posledního klienta přijmeme nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin tzn. v 11.45 hod. a 16.45 hod.

Aktuálně

Oznámení o uzavření správní budovy ve dnech 28-29.9.2023

Uzavření správní budovy.

celý článek

Přerušení dodávky teplé Trnovanská 1528-1535 – 26.9.2023

Přerušení dodávky teplé vody – Trnovanská 1528-1535

celý článek

PLATBA NÁJEMNÉHO BEZ STAROSTÍ

Nájemné a zálohy na služby je možné platit inkasem z účtu, výhoda tohoto placení je především v tom, že nájemníci nemusí hlídat změny předpisů nájemného a měnit příkazy k úhradě. Služba je bezplatná.

celý článek